مدیریت تمام خزانه مرکزی حساس اشاره به پرداخت تسهیلات در بخش ودیعه مسکن گفت: تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مرهون ودیعه مسکن پرداخت شده است که تا پایان بهمن هم حدود ۳ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. یکی از عارضه ها ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمیگردد. وی گفت: در سال آینده پیش بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به گونهای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بر بیاید چرا که درصورتیکه بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به بانک مرکزی مراجعه می کند و طولانی تر برداشت انجام شده و اساس مبلغی دوچندان میگردد که به تورم می انجامد. بانکها در پیشین برخی در گیر اموال مازاد و معوقات شدهاند که خزانه مرکزی کمک می کند که معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، به جهت سال آینده، مالیات بخش ساخت ۵ واحد % کاهش پیدا کرده هست و همگی این مورد ها نشان از همین داراست که جهتگیری دولت به همین سمت می باشد که سرمایههای مملکت را به سمت بخش مولد ساماندهی کند. مدیر کل خزانه مرکزی یادآور شد: خزانه ها بایستی دست کم سه درصد از منابع خود را در سندها مالی اسلامی سرمایه گذاری کنند. مدیر تمام خزانه مرکزی تأکید کرد: ارتقاء سرمایه نقدی بانکها هم از برنامههای جدی سال آتی ما میباشد که می تواند توان وامدهی بانک ها را ارتقاء دهد. مدیر کل بانک مرکزی درباره دوران بندی اجرای همین وعده گفت: نیز حالا شورای فقهی را نسبت به پیشین فعالتر کردهایم، جلسات آن به طور منظم در عکس ورق آهن درحال حاضر برگزاری است. وی اساسی اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در هم اکنون تحلیل است، اظهار کرد: بر همین اساس فعالیتهای مولد از مالیات کمتری برخوردار خواهند بود و عمل های غیرمولد مالیات بیشتری بایستی پرداخت کنند. دمای بهینه کاری به جهت اسید کلریدریک ۷۰ تا ۸۰ سکو سانتیگراد است، اکنون آنکه این دما برای اسید سولفوریک ۱۰۰ تا ۱۰۵ سکو سانتیگراد می باشد. ورق های رول فرم گالوانیزه کلیدی ضخامت های ۱۸ صدم میلی متر تا ۶ میلی متر و دارای دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر ساخت می شوند. ضخامت ورق سیاه از ۱/۵ میلی متر آغاز شده و نهایتا به ۱۰۰ میلی متر ختم می شود. ضخامت ورق رول شده به طور معمول بین 5/1 تا 16 میلی متر است. براین اساس باید دارایی ریزی به گونه ای صورت بگیرد که سبب ساز به بیشتر برداشت که در واقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی می باشد نشود. جدیدا هم در شورای پول و اعتبار ثبت شد که درصورتیکه بانکها اموال مازادی دارند که به فروش می رسانند می بایست به حساب سرمایه آنها افزوده شود. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از قیمت ورق آهن 6 میل ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر