هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده بایستی حساس توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید دارای اعتنا به موضوعاتی زیرا افزایش توان هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که به جهت افزایش عجله و قدرت ماشین مورد استفاده قرار می گیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید دریافت نمایید این مورد یکی از از موردها واجب میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم میگردد و به این برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را میتوان یک فعالیت مشقت بار و مستمند به دانش منحصر در لحاظ گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که بها اتومبیل بالا می‌رود و افراد بضاعت خرید یک خودرو پرقدرت و دارای میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که کارگزاری این قطعه منجر بروز ویژگیهای مختلفی در خودرو نیز میشود. اگر در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی سرعت و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و تولید همین قطعه مهم دارد، زمان و هزینهای میباشد که شما بایستی به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ فرآورده و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می گردند و پروسهی انجام همین حادثه مهم هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، مضاعف پر سرعت و آسانتر هست و این مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حیاتی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.

حتما بخوانید:
ارزان تر از همه