دارای اعتنا به قانون مهریه در گذشته، زن میتوانست اصلی ارائه دادخواست مهریه به دادگاه و عدم پرداخت مهر از سوی مرد، حکم جلب وی را گرفته و حتی وی وکیل تسخیری مهریه را حبس نماید. 1- اسم و اسم خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل سکونت التماس کننده اجرائیه یا نماینده قانونی وی. اما در یک دعوی که موضوع آن بهعنوان نمونه ۱۰ میلیون تومان است، مانند مهریه یا این که طلاق، حقالوکاله از ۶ تا ۱۰ % متغیر است. همینطور به برهان پیچیدگی پرونده های دعاوی مربوط به مهریه و سختی اثبات دلیل در خصوص دعاوی مهریه مثل ثابت مقدار بودجه زوج در دوران مطالبه ی مهریه یا این که انجام معامله به قصد گریز از پرداخت مهریه به وسیله شوهر یا موارد دیگر، اولی و مهمترین قدم در مورد طرح دادخواست در آیتم همین دعاوی، دریافت مشاوره و راهنمایی از یک نماینده قانونی مهریه کلیدی تجربه و چابکدست است و زوجین می توانند در شکل لزوم و حیاتی اعتنا به پیچیدگی پرونده به جهت طرح دادخواست و پیگیری پرونده به یک وکیل مهریه وکالت دهند. احتمالاً به قصد حمایت مالی از زن و نشان دادن جدی بودن مرد در ازدواج همین کار رخ وکیل مهریه ظهر میگرفته. اکثری از زنانی که از حقوق و دستمزد رسمی خود به کار گیری نکرده اند، مثل وکالت در طلاق (وکیل جدایی توافقی)، مهریه را صرفا سلاح خود به جهت زیر فشار قرار دادن مرد به جهت دستیابی به امتیازات مالی یا این که رسمی می دانند و به همین دلیل بسیاری از پرونده های مطالبه مهریه باز میشود. اما امروزه در عمده ازدواج ها مهریه یک عدد معمولی است، گویی صد سکه یا هزار سکه حساس نیست. در گذشته، یک مرد متاهل مهریه ای را که می توانست از پسش برآید به همسر خود اختصاص میداد. اگر مرد خواهان جدایی باشد، دادگاه کل حقوق و دستمزد شرعی، قانونی و عرفی زن از قبیل: مهریه، نفقه، حضانت فرزند و اجرت المثل را در نظر می گیرد. پس بدین دسته نظارت می شود: متوسط شاخص بها در سال قبل بررسی که در اختیار مبداء قضایی یا این که ثبتی می باشد، تقسیم بر میانگین شاخص ارزش در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقد نامه . یک عدد از حقوق و دستمزد مالی که از نحوه ازدواج به زن داده می شود مهریه یا این که همان مهر است.

ایندکسر