پس لطفاً درصورتیکه عروسی دعوت هستید، کلیدی جنبه بالا وارد حرف اخیر برای انسانی شوید. از سویی همین خشمی که اروپاییها نسبت به حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در مبارزه حیاتی اوکراین پیدا کردند، مضاعف بر روی فضای مذاکرات اثر گذاری منفی نهاده است! انتظارات جمهوری اسلامی دارای فضای برجامی تطابقی ندارد / خبرهایی که از وین به گوش میرسد حاکی از به بنبست خوردن مذاکرات وین دارد! دیدهبان ایران- یکشنبه علی باقریکنی، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی که حامل صحبت آخر مقامات جمهوری اسلامی در رابطه اصلی مذاکرات برجامی بود، به وین رجوع تا ممکن است بتواند با متقاعد نمودن طرفهای غربی و آمریکا جان دوباره به جسم کما رفته برجام بدهد اما با همین وجود خبرهایی که از هتل کووبرگ وین به گوش می رسد چندان امیدوارکننده نیست! خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هم در گزارشی صراحتا اعلام کرده که احتمال باخت در مذاکرات وین وجود دارد! احتمالا جمهوری اسلامی حق داشته باشد که از آمریکا به جهت ماندن در توافق تضمین بخواهد ولی همین را نیز می بایست بداند که در نظام حقوقی آمریکا چیزی کلیدی تیتر ضمانت وجود نداشته و رئیسجمهور فعلی نمیتواند همین ضمانت را بدهد که رئیسجمهور بعدی هم این توافق را بپذیرد. انتظارات جمهوری اسلامی اصلی فضای برجامی تطابقی ندارد. با خرید کردن از وب سایت ما از تخفیفات موسسه هم بهره مند میشوید. آقای گروسی صراحتاً تیتر کردند که تا زمانیکه ما به وین گزارش ارسال نکنیم، وین نمیتواند هیچ توافقی را اصلی جمهوری اسلامی امضا کند. در همین موسسه ما در 4 تراز داوطلب را برای کنکور مهیا می کنیم. در مرحلهی در آغاز موقعیت درسی شما به طور کامل بوسیله مشاور حرف آخر تحلیل شده، آن گاه به شما منابعی متناسب اهمیت مرحله درسی و مجال شما توصیه میشود.بعد از تهیه و تنظیم فرآورده به جهت دروس مربوطه به این صورت مشاوره دیتا میشود: این پکیجها را چطور بخوانید؟ اگر مذاکرات وین مهم ناکامی مواجهه شود، در عرض یک هفته بها دلار به بالای 40 هزار تومان خواهد رسید. در صورتی که مذاکرات وین به سرانجام نرسد، دلار طی یک هفته به بالای 40 هزار تومان حرف ف اخر الكلمة میرسد! نیز فرانسه و هم آمریکا اذعان کردند که درصورتیکه همین هفته مذاکرات به نتیجه نرسد، میز رای زنی را رخنه خواهند کرد؛ براین اساس مسئله مذاکرات وین کلیدی نوعی بنبست مواجهه شده است. از همین پکیج ها هم استقبال فراوانی شد؛ سپس از آن حرف آخر تصمیم گرفت تا به جهت عصر ابتدایی هم محصولاتی را ایجاد کند و اساسی عنوان پکیج آموزشی ابتدایی عرضه کند. همه دروس اساس های دبستان به شکل چهره‌ای آموزش داده شده و حتی به جهت کسالت بار نبودن آموزش و فراهم کردن سرگرمی برای دانش آموزان، در همین پکیج ها بازی هایی قرار گرفته است.

ایندکسر