1- ساختمان شیرهای فشارشکن فراوان بی آلایش است و همانطور که در بالا اشاره کردیم، مکانیزم عملکردی پیچیدهای ندارند. تجهیزات عملکرد مستقیم در مواقعی بکار گرفته میگردد که توجه فراوان دوچندان به جهت در اختیار گرفتن جریان آب یا بقیه سیالات مدنظر قرار نداشته باشد. سرعت جریان آب از خروجی گشوده شده به میزان فشار یا این که فشاری که در آن زمان در سیستم وجود دارد بستگی دارد. از طرفی فشار مطلوب در تاسیسات خانگی چیزی در حدود ۲ تا ۳ توشه میباشد و فشارهای بالای چهار توشه دوچندان آزار دهنده و موجب مشکلات و خرابی میباشد. آبی که از مخازن خارج می شوند طبق معمول حساس فشار بسیار متعددی می باشند . آسیب وارد شدن به آنها بعضاً هزینههای مضاعف سنگینی را به بار میآورد. زیرا فشار در بعضی نقاط بیش از اقتدار سیستم می باشد و آسیبی جدی به آن وارد میکند. همین مکان مناسب میباشد چون فشار آب جاری به تمام وسایل و پریزهای باطن ساختمان را در اختیار گرفتن می‌نماید و وسیله ارزانقیمتی به جهت تامین فشار کمتر و کاربردیتر آب به خروجیها و وسایل برقی فراهم میکند. 7. شیرهای کمتر فشار آب یا این که فشارشکن آب بخش اعظم در چه جایی به کارگیری می شوند؟ 6- فرقی نمی‌کند که سیال عبوری از خطوط لوله مایع میباشند یا گاز (و یا این‌که در چه دمایی هستند)؛ در هر شرایط میتوان از این شیرها به جهت در دست گرفتن فشار آن‌ها به کار گیری کرد. همین شیرها در نزدیکی ساختمانهای مسکونی بهوفور مورداستفاده قرار میگیرند تا فشار دوچندان آب موجود در لولههای نتورک اهمیت را کاهش دیتا به ساختمانها منتقل فشار شکن هیدرولیک کند. 14. شیرهای فشارشکن یا این که کاهش فشار آب به چه صورت در تعمیر و حفظ صرفه جویی می کنند؟ 3- ساختمان ساده این دست از شیرها موجب می‌گردد که هزینه تعمیر و نگهداری از آنها نیز بهمراتب کمتر پیدا کند و نیاز به محافظت زیادی نداشته باشد. در ادامه واجب است تا درباره مزایای به کارگیری از این مدل شیرها داده ها بیشتری به دست بیاوریم. درنتیجه دقیقاً بهنوعی تهیه میشود که تا حدی که فشار سیال را تا میزان موردنظر کمتر دهد، از خویش واکنش نشان دهد. کنترل فشار موجب میشود که ایمنی دستگاهها و ادوات بهطور تام تضمین شود.

ایندکسر