در ارتفاع دورة تغییر، به نظر آید ظریفیت ارتقاء یافته میباشد وجریان در مدار خارجی گردش می کند. گرانولها و پودر نایلون ۶۶ قبل از روند شکلدهی می بایست رطوبتگیری شوند در غیر همین صورت قطعات ساخته شده از نظر خاصیت مکانیکی و ظاهر مثال لطمه خواهند دید. ورقه عایق DMD دی ام دی (داکرون مایلر داکرون) عایق الکتریکی منعطف و به صرفهای میباشد که از یک لایه فیلم پلیاستر فی مابین دو لایه فیبر نبافته پلیاستر تشکیل شده است که با چسب حرارت بالا لمینیت شدهاند. همین خطر بویژه به جهت وسایلی اهمیت ظرفیت بالا مانند کابل های ولتاژ بالا، خازن های استاتیک و پیچک های ژانراتور جدی ورق عایق الکتریکی می باشد. بگذارید توجه مان را به مولکول قطبی در p محدود نماییم بعد از آن بگذاریم شارژها از طرز اتصال به مرجع ولتاژ بر بر روی نصیب های A وB قرار گیرند. همین شکل، گروهی از مولکول های قطبی را نشان می دهد. شناسایی شوند. عایق یا این که دی الکتریک بر گنجایش دربین جوشن ها، بر جریان مقدار زیر شارش ها ازمیان بدنة عایق و بر جریان نشستی شارش ها در تراز عایق تأثیر می گذارد و چنانچه ولتاژ به میزان کافی باشد. چنانچه چنین شرایطی در دسترس نباشد، مواد عایق است. در یک عایق کامل، الکترون ها وپروتون ها در اتم ها و مولکول ها انسجام یافته اند و اذن ندارند از یک جوشن به جوشنی دیگر سوق دادن شوند. رزینهای اپوکسی براساس عامل پخت انتخابی ما میتوانند به آسانی و به شتاب در هر دمایی از ۵ درجه سانتیگراد تا ۱۵۰ سکو پخت شوند. آزمایش سازگاری شیمیایی (CCT) ، همینطور به تیتر یک آزمایش لوله مهر و موم شناخته می شود ، که 1 تا 3 ماه ارتفاع می کشد. همانطور که معلوم است، وجود یک دی الکتریک فی مابین دو جوشن رسانا گنجایش ترازو گیری شده میان این جوشن ها را ارتقا می دهد. در حالت عادی، همین ذرات مانند اتم ها یا این که مولکول های مجموعه بندی شده اند که در آن ها تعداد الکترون ها و پروتون ها برابر است، بدین ترتیب هر تیم از حیث الکتریکی خنثی است.

ایندکسر