ستون: چگونه آمریکا را از بین ببریمدر زمان ترامپ ، هنجارهای ریاست جمهوری مانند دومینو سقوط می کرد. کنگره می تواند اطمینان حاصل کند که هیچ رئیس جمهور آینده از او تقلید نمی کند.


منبع: play-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>