نوشته نباید زمان ارسال به مجله طب پیشگیری تا روزگار اعلام لحاظ نهایی، در مجله دیگری چاپ شده یا این که پایین تحلیل باشد. ب- مجله ای که مقاله در آن به چاپ می‌رسد نباید در روزگار چاپ در لیست مجلات سیاه، جعلی، قلیل معتبر و بی اعتبار دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار داشته باشد. 6- مقدمه ای بنویسید که هر کس دارای قرائت آن به فعالیت شما عشق مند شود و مقاله شما را تا پایان بخواند. در صورتی که مقاله ترجمه است، اسم معنی کننده بعد از عنوان مقاله و سپس از ویرگول میآید. خجیر ابلاغ کرد: موسسه ISI کمیتهای به جهت ارزیابی نشریات دارد؛ همین کمیته در نظارت سالانه نشریهها را به جهت ورود به ISI بررسی میکند؛ چگونگی چاپ نشریه، بینالمللی بودن منابع، دارا بودن گویش انگلیسی، نحوه تایپ کردن مقاله، چاپ به موقع و منزلت آن در مرزو بوم موردنظر و جهان از پاراگراف مواقعی میباشد که تحلیل شده و در شکل داشتن شرایط مورد نظر، ISI بودن مقاله تایید میشود. کاربر هیئت علمی دانش گاه سوره گفت: در موسسه ISI پارامتری به اسم ضریب تاثیر نیز در نظر گرفته شده که چک کردن آن بر مبنا ارجاعاتی می باشد که به هر یک از مجلههای علمی عالم دیتا میشود؛ این ضریب حساس نشریات و مقالهها را بالا می‌برد و بوسیله موسسه تامسون مشخص میشود. خجیر افزود: نکته دوم همین می باشد که گاهی مقالههایی که بوسیله همین سایتها و دارالترجمهها ارائه می شود ضریب تاثیری پایین داشته و فاقد بها هستند، یا این که اینکه در سال گذشته ضریب تاثیری بالا داشته ولی امسال به سمت صفر میل کردهاند. کاربر هیئت علمی دانشکده سوره ابلاغ کرد: تعبیروتفسیر نتایج به دست آمده از مقاله اصلی اهمیتی فراوان و به جهت موسسه ISI خیلی اهمیت است؛ در جمهوری اسلامی ایران مقالهها پس از نتیجهگیری رها می‌شوند و تفسیری از نتیجه ها صورت نمیگیرد، در حالی که ISI بر تفسیر نتیجه ها و اینکه چگونه این نتیجه های به دست آمده است، تاکیدی فراوان دارد. در این نوع نوشته تعداد نویسندگان حداکثر ۵ نفر و تعداد منابع حداکثر ۱۰ گزینه می تواند باشد. ، مقدمه، روش، یافتهها، بحث، نتیجهگیری و منابع دانلود مقاله چاپی باشند . وی اظهار کرد: چارچوبی رایج برای تایپ کردن مقالات ISI وجود دارد؛ هر مقاله ISI می بایست اهمیت عنوان، معرفی نویسنده و داده ها تماس، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه (مبانی نظری، طریق تحقیق، یافتهها، سرانجام گیری و فهرست منابع) باشد.

ایندکسر