این جلوس کرد در شرایطی ادامه یافت که جمع گستردهای از اشخاص حاضر به ابلاغ انتقادات بخش اعظمی از فیلم اکران دیتا شده پرداختند. در جلسه انتهایی از هر یک از گروهها، راف کات اولیهای (به معنی کنار هم گذاشتن صحنهها فارغ از حذف زوائد) به اکران در میآید. در هر کدام از همین جلسات به نحوه تحقیق، چگونگی بازخورد رسانهها اصلی مسئله قهرمانپروری، فرآورده روایت، چگونگی تولید تعلیق در روایتها و دسته برخورد اساسی هرمورد از سوژهها و سوالاتی که از آنها می بایست پرسیده میشده، در کنار مسائل تکنیکی به جهت هنرجویان شرح داده شده است. همین روز ها در صفحات مجازی بسیاری از هنرجویان دیگر فرهادی و دوستان خوب مسیحزاده این فیلمساز جوان را دلیر اهمیت معرفی می کنند بایستی دید فرهادی چه واکنشی به این حواشی تولید شده خواهد داشت. کوتاه حیاتی اعتنا بسیار، نوشته شده اهمیت ظرافت و شتاب روایتی مانند اثرها تریلر، فیلم دلاور شاید کارایی خیلی خوبی در سرتاسر دنیا خواهد اصغر فرهادی قهرمان صدا و سیما داشت. منِ شیفته سینمای کلاسیک احتمال دارد اساسی دیدن فیلم فرهادی شگفتزده نشوم، البته در سینمای بزندروی مبتذل حال ایران، تماشای فیلم فرهادی حتی برای خردهگیران هم قانعکننده است چون استانداردهای سینمای قصهگو و تا حدی بامفهوم را محافظت میکند، گیرم که طلب شاهکار نمودن از همین سینما مانند دلیر شدن شخصیت سادهدل فیلم باشد که در آرزوی داشتن حداقلها، در جامعهای پر از عقده و نامردیها و بدبینیها، نوعی فردیت گمشده را مجدد مییابد و همین در سینمای الکن ما، راضی کننده است. بر طبق قانون کپیرایت، مالکیت مادی و معنوی سوژههای منتشرشدهای که در رسانهها عمومی و افشا شدهاند، وابسته به هیچکس نیست و همگان میتوانند از همین دیتاها عمومی شده، به صورت جزئی و کلی در یک اثر هنری استعمال کنند. در ادامه جلسات همین عصر که نسبتاً هر یک ماه یک بار برگزار میشده، در هر جلسه پنج، شش ساعته، هنرجویان فرایند کارشان را تفسیر داده و چالشها و مسائل محتوایی و فنی که برایشان آیتم سوال بوده را طرح میکرده و هریک از همین سوالات، حساس راهنماییها و مشورتهای استاد کلاس، مسیر و چگونگی ادامه کارشان را مشخص میکرده است. چنانچه شما هر مدل سوالی در رابطه با چه جایی و طریق به کار گیری از اصغر فرهادی پهلوان کپی دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر