کشت گیاهان دارویی و معطر در کشورهای گرمسیری عالم به نحو چشم گیری ارتقا یافته میباشد تا نیازهای صنایع دارویی، اسباب و اثاث آرایشی و غذایی را تامین کند. خواهر بیان می کند بمان تا عید، بعدش چنانچه خواستی و فعالیت بهتر گیر آوردی برو، این بندهی خداوند به امید تو شاگردهای دیگر را رد کرده است. نشانۀ عضویت در طبقه تن آسا، پرهیز از مشقت کار تولیدی و دست یافتن به مصرف متظاهرانه لوازم آرایشی اورجینال ارزان است(وبلن،110:1386). در این پژوهش، برای تأیید دارای از دو طرز به کار گیری شده است. استفاده از خط چشم در در آغاز احتمالا به جهت بعضا اشخاص کمی دشوار به نظر برسد البته دارای تمرین، به راحتی می توان از عهده این عمل برآمد. آنها نشان میدهند چه چیزهای گرانقیمتی یا چه تجربۀ پرهزینه و مد روزهایی را میتوانند برای زنان خویش مهیا کنند (به نقل از کمالی و خودکاری، 1393: 127)؛ البته این گونه مصرف دربین افراد و طبقات متعدد یکسان نمیباشد و به عبارتی طور که بوردیو ابلاغ می نماید برحسب پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد گوناگون است. انجام میگیرد؛ بدین معنی که خرید و مصرف، ابزارهای ابلاغ خویش میشوند. در صورتی که قصد خرید کردن هدیه به جهت خانم ها را دارید، خرید لاک را هیچ گاه فراموش نکنید! وبلن بر نیاز انسان ها به جهت تمایزات اجتماعی حسادتبار از راه اکران کالاهای مصرفی تمرکز میکند. به نظر وبلن مصرف متظاهرانه سراسر ساختار اجتماعی را فراگرفته است؛ اما آنچه در همین میان مهم دارد این هست که در لایههای زیر جامعه این زناناند که وظیفۀ تنآسایی و مصرف تظاهری جنس را بر عهده میگیرند. به همین برهان می باشد که وبلن معتقد می باشد رضایتخاطر در همین راستا تا حد متعددی متأثر از عادت اجتماعی چشموهمچشمی مالی در جامعه میباشد (به نقل از کمالی و خودکاری، 1393: 125)؛ ولی داشتن ثروت بهتنهایی به جهت کسب دارای کافی نمی باشد و باید ثروت به نمایش نهاده شود؛ ازاینروست که طبقۀ مرفه به مصرف تظاهری میپردازد (باکاک، 1381: 23). وبلن بر همین اعتقاد میباشد که کالاهایی به جهت مصرفکردن بهترند که بتوان آنها را بهطور تظاهری ضایع کرد؛ زیرا دارای صرفا مهم آشکارکردن آنها به دست میآید.

ایندکسر