دو ورژن از شرکت طومار تکمیل شده، دو ورژن از اساسنامه تکمیل شده، دو نسخه از تقاضانامه تکمیل شده، دو ورژن از صورت جلسه مجمع عمومی شرکت، فتوکپی شناسنامه کل شرکا و مدیران هیئت نظارت، اصل جواز فعالیت از مراجع ذیربط (برای مواقعی که نیاز به اخذ مجوز دارند)، گواهی عدم سوء پیشینه تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، اصل وکالت نامه به جهت مواردی که تصویب شرکت به وسیله یک وکیل انجام شده باشد و ارائه اقرارنامه مدیران و بازرسان. در همین مورد، هزینه ای که برای تصویب اشکال شرکت و موسسه از سوی موسسات تصویب شرکت اخذ می شود، از 800 هزار تومان به بالا خواهد بود . تکمیل شرکتنامه: این قدم هم به اخذ نوشته شرکت طومار اختصاص دارااست و فرد باید نوشته آن را بعد از دریافت، آیتم تحلیل قرار دیتا و به تایید برساند. همینطور مطابق ضابطه شرکتهایی که به ثبت نرسیده باشند و به عنوان شرکت کار کنند، تضامنی محسوب می گردند و در برابر اشخاص بیرون کمپانی مسئولیت تضامنی دارند. علاوه بر همه این موردها متخصص های ما مشاوره هایی در ارتباط مهم تعیین نام به شما ارائه می دهند که این مشاوره ها نیز بدون‌پول است. در همین دوران فرد می بایست حضورا برای صادر شدن اطلاع رسانی به اداره تصویب کمپانی ها برود و امضای دفتر ها را اخذ کند. در همین زمان یکی از شرکا بایستی نسبت به از بین بردن نواقص مبادرت کنند. در این شرایط فرد باید مجددا نسبت به کامل شدن فرایند ذکر شده مبادرت کند. به موجب ماده ی 47 ضابطه ثبت اوراق و املاک، کمپانی نامه باید در محل کار اسناد قانونی به تصویب رسد در غیر اینصورت مطابق فرمان ماده ی 48 به عبارتی قانون، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. چه مشاغلی در ترکیه به تصویب شرکت نیاز دارند؟ تصویب تقاضا: آن گاه از گذر از 13 قدم پیشین، بایستی تقاضانامه خویش را به تصویب برسانید. و از سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود می آید اساسی این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمی یابد و هر فرد به طور جداگانه صاحب سرمایه ی خود می باشد و کارها به صورت مشارکتی اداره میگردد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف بیشتر در گزینه ثبت کمپانی نفیس لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر