آیا نژادپرستی ضد آسیایی را تجربه کرده اید؟با موج خشونت های اخیر ضد آسیایی و کشته شدن هشت نفر ، از جمله شش زن آسیایی ، در آتلانتا ، بسیاری از آمریکایی های آسیایی دچار درد و خشم شده اند. ما می خواهیم در به اشتراک گذاشتن داستانهای آمریکایی های آسیایی و مستند کردن حملات به جامعه آسیایی کمک کنیم.

آیا شما به عنوان یک آمریکایی آسیایی مورد تهدید ، تهدید یا حمله قرار گرفته اید؟ داستان های خود را از طریق متن یا ضبط صدا به اشتراک بگذارید.
منبع: play-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>